Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odběratel bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, Zuzana Žlabová, IČ: 87936887, místem podnikání Kmochova 6, Olomouc, 77900 (dále jen "provozovatel"), jím vyplněné údaje do předmětného formuláře na internetových stránkách (www.fotovideobudka.cz), jakož i údaje následně zaevidované ve své interní databázi, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, užil za účelem poskytování služeb odběrateli v rámci provozovatelovy podnikatelské činnosti a současně výlučně k plnění zákonných povinností provozovatele. Odběratel je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: (fotovideobudkacz@gmail.com). Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit identifikační údaje jako je jméno a příjmení, telefon a email. Po odstranění budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze provozovatele, vyjma údajů uchovávaných za účelem plnění zákonných povinností.